Bessemerskolan - ett vidare val!

Elevdemokrati

Klassråd

För varje klass i gymnasieskolan finns ett klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentor. Klassrådet ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever.

Elevråd

Inom varje rektorat finns elevråd, som möts en gång per månad under ledning av respektive biträdande rektor.

Elevrådsstyrelse

Elevrådsstyrelsen består av representanter från samtliga program och från gymnasiesärskolan. Styrelsen har möte två gånger per termin tillsammans med rektor

Elevföreningar

Är du intresserad av att starta en egen förening, kontaktas skolans rektor.
Exempel på föreningar är Elevkåren, Biblioteksföreningen, Skol-IF.