Bessemerskolan - ett vidare val!

Elevdemokrati

  • För varje klass i gymnasieskolan finns ett klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentor.

  • Klassrådet ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever.

  • Inom varje rektorat finns elevråd.

  • Elevrådet möts en gång per månad under ledning av respektive biträdande rektor.

  • Elevrådsstyrelse består av representanter från samtliga program och från gymnasiesärskolan.

  • Styrelsen har möte två gånger per termin tillsammans med rektor

  • Är du intresserad av att starta en egen förening, kontaktas skolans rektor.

  • Exempel på föreningar är Elevkåren, Biblioteksföreningen, Skol-IF.