Bessemerskolan - ett vidare val!

Frånvaro: sjukanmälan och ledighet för elev

Vi på Bessemerskolan arbetar för att alla elever ska få en så bra skolgång som möjligt och följer upp elevers frånvaro fortlöpande.

 • Viktigt att anmäla frånvaro* innan första lektionen varje dag, då undervisande lärare för närvaro direkt i anslutning till lektionen.
 • Vid ogiltig frånvaro får vårdnadshavare samma dag ett sms eller ett meddelande i appen Edlevo (läs under sjukanmälan elev)
 • Varje vecka får biträdande rektor och mentor ett underlag som visar frånvaro för varje elev.
 • Mentor kontaktar elev och VH för omyndig elev, om eleven har 2 timmars frånvaro/vecka som inte anmälts eller om det finns återkommande ogiltig frånvaro.
 • Om eleven har ogiltig frånvaro** som är mer än 8 timmar under en period av 5 veckor
  får biträdande rektor ett underlag för rapportering av skolk och mentor genomför en kartläggning av orsak.
 • Konstateras skolk rapporteras detta till CSN och studiebidraget stoppas.
 • Rapporteras skolk räknas eleven inte som heltidsstuderande. Detta påverkar rätt till studiebidrag och lärlingsersättning från CSN samt andra bidrag som familjen får från Försäkringskassan.
 • Ett beslut skickas från CSN när skolk är bekräftat.
 • För att åter få studiebidraget ska eleven ha 0 timmar ogiltig frånvaro under 2 veckor i följd.
 • Dokument: Frånvarorutiner på Bessemerskolan Pdf, 36.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Om du som elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska du omgående anmäla detta.

 • Sjukanmälan och all annan korttidsfrånvaro ska göras av vårdnadshavare eller myndig elev.
 • Vårdnadshavare sjukanmäler elev via appen Tieto Education manual - anmälan via app Pdf, 404.8 kB. eller via SMS tjänsten

 • Myndig elev sjukanmäler via elevingången.

 • Om du som elev måste avbryta skoldagen p.g.a. sjukdom eller annat ska du även kontakta din mentor.

 • All frånvaro som ej är anmäld räknas som ogiltig frånvaro
  och kan påverka din ersättning från CSN.

 • Ledighet i upp till 5 dagar kan beviljas i de fall särskilda skäl föreligger. 
 • Längre ledighet beviljas endast om mycket särskilda skäl föreligger.

 • Ledighetsansökan skall vara inlämnad till Rektor minst en månad innan sökt ledighet.

 • Den ska vara fullständigt ifylld och underskriven av elev och vårdnadshavare.

 • Skälet till ledighet ska tydligt framgå på ansökan.

  > Ansökan om ledighet Pdf, 533.5 kB.