Bessemerskolan - ett vidare val!

Bessemerskolans ordningsregler

Ordningsreglerna finns även i en längre version där bakgrund i lagrum finns med

Information om dessa ordningsregler

Information om skolans ordningsregler lämnas till såväl vårdnadshavare (rektor ansvarar) som till elever (mentor ansvarar) vid upptakten till studier inom Bessemerskolan. Eleverna bekräftar skriftligt att de tagit del av, förstått och lovar följa dessa ordningsregler

Elevens ansvar
Som elev förväntas du:

  • vidareutveckla din förmåga att arbeta i demokratiska former
  • komma i tid till lektioner och annan skolverksamhet.
  • vara föreberedd och delta aktivt och utifrån bästa förmåga, under lektionerna.
  • delta aktivt i frågor kring form och innehåll på dina studier.
  • delta i utvecklingssamtal och klassråd.
  • använda återvinningskärl och i övrigt bidra till en god arbetsmiljö utan klotter och annan skadegörelse.
  • använda ett vårdat språk som inte innehåller kränkande inslag.
  • hålla dig informerad om likabehandlingsplanen och följa den.
  • respektera att alla former av främlingsfientliga och/eller rasistiska uttryck är förbjudna.
  • hålla schemats mattider för att undvika köer.

Närvaro
All frånvaro ska anmälas till skolan. För omyndig elev ansvarar vårdnadshavare.

Affischering
All affischering sker efter tillstånd från skolledningen. Gå gärna via exp.

Drogpolicy
Tobak
Allt bruk av tobak är förbjudet i skolans lokaler och inom skolans område.

Alkohol
Elever får inte förvara/förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkade inom skolans område eller i verksamhet som sker i skolans regi (t ex studieresor).

Narkotika
All hantering av narkotika är förbjuden.

Omhändertagande av föremål
Rektor eller läraren få från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten .

Vad händer när eleven bryter mot skolans ordningsregler?

Steg ett
- uppmaning att ändra beteende vid mindre förseelse

Steg två
- utredning av läraren och utvisning från pågående lektion

Steg tre
- utredning av rektor vid upprepade förseelser
-
rektor får utdela skriftlig varning
-
information till vårdnadshavare

Steg fyra
- avstängning