Bessemerskolan - ett vidare val!

Synpunkter och klagomål

Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) är kommunen/skolan skyldig att ha rutiner för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål mot utbildningen.

Synpunkter/klagomålet kan till exempel handla om bemötande, trivsel, inflytande eller stöd till en enskild elev. Om en utredning visar att det finns brister ska dessa åtgärdas. Kontakta skolan. Klagomål skall iförsta hand lösas av berörd personal. Om du inte blir nöjd med hur ärendet behandlas kan du kontakta bitr.rektor eller gymnasiechefen.