Bessemerskolan - ett vidare val!

Frånvarorutiner, sjukanmälan och ledighetsansökan för elev

På Bessemerskolan arbetar vi för att alla elever ska få en så bra skolgång som möjligt och följer upp elevers frånvaro fortlöpande.

 • Viktigt att anmäla frånvaro* innan första lektionen varje dag, då undervisande lärare för närvaro direkt i anslutning till lektionen.

 • Vid ogiltig frånvaro får vårdnadshavare samma dag ett sms eller ett meddelande i appen Edlevo.

 • Varje vecka får biträdande rektor och mentor ett underlag som visar frånvaro för varje elev. Mentor kontaktar elev och vårdnadshavare för omyndig elev, om eleven har 2 timmars frånvaro/vecka som inte anmälts eller om det finns återkommande ogiltig frånvaro.
 • Om eleven har ogiltig frånvaro** som är mer än 8 timmar under en period av 5 veckor får biträdande rektor ett underlag för rapportering av skolk och mentor genomför en kartläggning av orsak.

 • Konstateras skolk rapporteras detta till CSN och studiebidraget stoppas. Rapporteras skolk räknas eleven inte som heltidsstuderande, vilket påverkar rätt till studiebidrag och lärlingsersättning från CSN samt andra bidrag som familjen får från Försäkringskassan. Ett beslut skickas från CSN när skolk är bekräftat.

 • För att åter få studiebidraget efter skolkperiod ska eleven ha 0 timmar ogiltig frånvaro under 2 veckor i följd.

 • Studiebidrag har man vid heltidsstudier fr.o.m. man är 16 år till vårterminen det år man fyller 20***. Fyller man på hösten är det nästkommande kvartal som utbetalningarna startar (exempel, fyller eleven 3 november får man den första utbetalningen den sista januari).

Har du frågor, kontakta skolan. vh rektor Eva Aronsson

*Hur man anmäler frånvaro = ladda hem Tieto Education till din telefon eller dator.

**Skolk är upprepad frånvaro som inte skolan godkänner, t.ex ej anmäld frånvaro, upprepad ströfrånvaro, sen ankomst eller att lämna lektionen för tidigt.

***Fyller man 20 under höstterminen ansöker man själv om studiemedel via www.csn.se. Annat regelverk gäller om elev har studiemedel då skolan inte kan rapportera dessa elever för skolk.

Om du som elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska du omgående anmäla din frånvaro.
All frånvaro som ej är anmäld räknas som ogiltig frånvaro och kan påverka din ersättning från CSN.

 • Sjukanmälan och all annan korttidsfrånvaro ska göras av vårdnadshavare eller myndig elev.

 • Vårdnadshavare sjukanmäler elev via appen Edlevo eller via SMS tjänsten. manual - anmälan via app Pdf, 404.8 kB.

 • Myndig elev sjukanmäler via elevingången.

 • Om du som elev måste avbryta skoldagen p.g.a. sjukdom eller annat ska du även kontakta din mentor.

Ledighet för elev beviljas endast vid särskilda skäl.

 • Ledighetsansökan lämnas in via appen Edlevo. Om eleven är under 18 år genomförs ansökan av vårdnadshavare.

 • Ledighetsansökan ska vara inlämnad i god tid.

Information om Edlevo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instruktionsvideo för appen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..